KONCERTY

Koncert komorných telies

22. novembra 2022 sme mali možnosť stretnúť sa v refektári Piaristického gymnázia na verejnom koncerte komorných telies, ktoré pracujú na našej škole. Ako prvý sa predstavil nový sláčikový súbor Isola sonante ktorý začal skúšať v septembri. S chuťou zahrali dve časti zo suity Abdelazer od Henriho Purcella a skladbu Palladio Karola…

Absolventský orchestrálny koncert

12. júna 2022 sa v kostole sv. Štefana Uhorského v Trenčíne priaznivci našej školy mohli potešiť z nevšedného koncertu. Tri úspešné žiačky, Mária Novosadová, Sára Kosáková a Lola Bartošíková v spolupráci s Komorným orchestrom mesta Trenčín, predviedli veľké diela svetovej hudobnej tvorby. Lola Bartošíková je žiačkou našej školy od roku…

Cimbal vo farbách 21. storočia

Cimbalisti ZUŠ Karola Pádivého absolvovali ďalší ročník Cimbalovej dielne s lektorom Martinom Budinským, ktorý vyučuje cimbal na Konzervatóriu a Akadémii umení v Banskej Bystrici. S jeho pomocou mali žiaci možnosť v dňoch 2. – 4. marca 2022 rozvíjať svoj talent, ale i svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré počas uplynulého…

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy