POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Koľko zaplatím za štúdium a na aký účet?

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 12,00 €/mesiac IBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 9,00 €/mesiac
PRÍPRAVNÉ VYUČOVANIE 8,00 €/mesiac
ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH (S VLASTNÝM PRÍJMOM)
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 50,00 €/mesiac IBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 30,00 €/mesiac
.
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE
 ZA JEDNU RODINU 4,00 €/mesiac IBAN: SK82 5600 0000 0006 0988 0001

V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ Mesto Trenčín určuje VZN č. 24/2021 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ZUŠ Karola Pádivého nasledovne:

Školné za január – jún 2023 (6 mesiacov) podľa typu štúdia

A. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV OD 5 DO 15 ROKOV BEZ VLASTNÉHO PRÍJMU
PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM 8,00 €/mesiac spolu = 48,00 €
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 12,00 €/mesiac spolu = 72,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 9,00 €/mesiac spolu = 54,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU INDIVIDUÁLNE 50,00 €/mesiac spolu = 300,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU V SKUPINE 30,00 €/mesiac spolu = 180,00 €
B. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV OD 16 DO 25 ROKOV BEZ VLASTNÉHO PRÍJMU
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 12,00 €/mesiac spolu = 72,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 9,00 €/mesiac spolu = 54,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU INDIVIDUÁLNE 50,00 €/mesiac spolu = 300,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU V SKUPINE 30,00 €/mesiac spolu = 180,00 €
C. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV NAD 25 ROKOV S VLASTNÝM PRÍJMOM
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 50,00 €/mesiac spolu = 300,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 30,00 €/mesiac spolu = 180,00 €
*D. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV, KTORÍ NEPOSKYTLI ČESTNÉ VYHLÁSENIE
PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM 40,00 €/mesiac spolu = 200,00 €
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 60,00 €/mesiac spolu = 360,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 45,00 €/mesiac spolu = 270,00 €

Platby treba uhradiť do 28. februára 2023.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa §50 o ukončovaní štúdia v Základnej umeleckej škole bod 2 riaditeľ ZUŠ môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia ak žiak, alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa §49 ods.4.

* Štúdium pre žiakov, ktorí, resp. ktorých zákonný zástupca neposkytol čestné vyhlásenie na započítanie žiaka/plnoletej osoby pre zber údajov v zmysle § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy