POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Koľko zaplatím za štúdium a na aký účet?

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE12,00 €/mesiacIBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE9,00 €/mesiac
PRÍPRAVNÉ VYUČOVANIE8,00 €/mesiac

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH (S VLASTNÝM PRÍJMOM)
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE50,00 €/mesiacIBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE30,00 €/mesiac
.
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE
 ZA JEDNU RODINU3,00 €/mesiacIBAN: SK82 5600 0000 0006 0988 0001

V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ Mesto Trenčín určuje VZN č. 24/2021 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ZUŠ Karola Pádivého nasledovne:

Školné za september – december 2022 (4 mesiace) podľa typu štúdia


A. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV OD 5 DO 15 ROKOV BEZ VLASTNÉHO PRÍJMU
PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM8,00 €/mesiacspolu = 32,00 €
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE12,00 €/mesiacspolu = 48,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE9,00 €/mesiacspolu = 36,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU INDIVIDUÁLNE50,00 €/mesiacspolu = 200,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU V SKUPINE30,00 €/mesiacspolu = 120,00 €

B. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV OD 16 DO 25 ROKOV BEZ VLASTNÉHO PRÍJMU
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE12,00 €/mesiacspolu = 48,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE9,00 €/mesiacspolu = 36,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU INDIVIDUÁLNE50,00 €/mesiacspolu = 200,00 €
ŠTÚDIUM ĎALŠIEHO ODBORU V SKUPINE30,00 €/mesiacspolu = 120,00 €

C. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV NAD 25 ROKOV S VLASTNÝM PRÍJMOM
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE50,00 €/mesiacspolu = 200,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE30,00 €/mesiacspolu = 120,00 €

*D. ŠTÚDIUM PRE ŽIAKOV, KTORÍ NEPOSKYTLI ČESTNÉ VYHLÁSENIE
PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM40,00 €/mesiacspolu = 160,00 €
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE60,00 €/mesiacspolu = 240,00 €
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE45,00 €/mesiacspolu = 180,00 €

Platby treba uhradiť do 30. októbra 2022.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa §50 o ukončovaní štúdia v Základnej umeleckej škole bod 2 riaditeľ ZUŠ môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia ak žiak, alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa §49 ods.4.

* Štúdium pre žiakov, ktorí, resp. ktorých zákonný zástupca neposkytol čestné vyhlásenie na započítanie žiaka/plnoletej osoby pre zber údajov v zmysle § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy