RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Rodičovské združenie

Právna forma a stanovy Rodičovského združenia
Rodičovské združenie pracuje formou občianskeho neziskového združenia, zaregistrovaného na Ministerstve vnútra SR. Podľa stanov je najvyšším orgánom RZ plenárne zhromaždenie, ktoré je zvolané raz ročne.Výkonným orgánom RZ je výbor rodičovského združenia.
Výbor rodičovského združenia:

Mgr. Xénia Tobolková Jarošová – predseda
Ing. Eva Adámechová – podpredseda
Ing. Mária Špániková – hospodár
Ing. Zuzana Virguš – člen
Mgr. Katarína Feniková – člen
Ing. Elena Remencová – predseda revíznej komisie
Mgr. Veronika Staňková – člen revíznej komisie
Mgr. Zuzana Mihaličková – člen revíznej komisie

Kontrolným orgánom je revízna komisia
Členský príspevok je 4,- € na mesiac na jednu rodinu
Z členských príspevkov sa organizujú a plne hradia všetky zájazdy, súťaže, exkurzie a návštevy divadelných, operných a baletných predstavení. Zabezpečujú sa ceny do všetkých súťaží, ako aj občerstvenie. Z fondu sa taktiež financujú opravy školských hudobných nástrojov a náklady na zlepšenie prostredia, v ktorom sú žiaci vyučovaní.

IČO: 37915444

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy