LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Odbor, ktorý prostredníctvom dramatických, pohybových a hudobných hier  rozvíja v žiakoch emocionálnu a racionálnu stránku osobnosti. Pomáha im lepšie pochopiť seba aj druhých. Pomáha komunikovať, vyjadrovať svoje pocity a vytvára tak dobrý základ pre uplatnenie v budúcich povolaniach.

Štúdium

Literárno – dramatický odbor pripravuje deti na povolania, ktorých základom je komunikatívnosť, ústretovosť, vzťah k človeku, reprezentatívnosť, prezentovanie kultúrnosti a kultúry národa vo svete. V prvom rade ale  podporuje sebavyjadrenie dieťaťa pomocou tvorivej dramatikyŽiaci sa učia navzájom komunikovať, spolupracovať, ako aj správne reagovať na rôzne životné situácie, ktoré stvárňujú v dramatických činnostiach a hrách. Prostredníctvom hravých slovných, pohybových či dramatických aktivít si komplexne rozvíjajú osobnosť a prehlbujú si vedomosti zo všetkých oblastí života. Deje sa to cielene v predmetoch Dramatická príprava, Dramatika a slovesnosť, Pohyb, Práca v súbore, Základy dramatickej tvorby a Dejiny dramatickej tvorby.

Absolvent literárno-dramatického odboru je pripravený pre štúdium na konzervatóriu a vysokej škole umeleckého a pedagogického zamerania, má predpoklady k aktívnemu uplatneniu v kultúrno-spoločenskej záujmovej činnosti. Najtalentovanejší žiaci tohto odboru sa môžu uplatniť ako herci, recitátori, moderátori, divadelníci, režiséri, scenáristi, spisovatelia, ale i nároční diváci, čitatelia, aktívni účastníci a spolutvorcovia kultúrneho života spoločnosti.

Vyučovanie v malých skupinkách

Literárno-dramatický odbor pomáha kultivovať a rozvíjať osobnosť žiaka, preto sa kladie dôraz na individuálny prístup. Výučba v malých skupinkách umožňuje pedagógovi venovať sa každému žiakovi osobitne a rozvíjať tak jeho hlasové, rečové a vyjadrovacie schopnosti. Žiaci sú vedení k samostatnosti a kreativite, ktorá je odborne vedená pedagógom najmä v predmetoch Prednes, Umelecký prednes, Hlasová príprava, či Individuálna príprava pri žiakoch pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na stredné, a vysoké školy umeleckého zamerania.

Pedagóg krôčik po krôčiku odhaľuje a rozvíja herecké nadanie žiakov, prehlbuje ich dramatické, literárne a prednesové schopnosti a prebúdza v nich lásku k divadlu, ako aj k umeniu v širšom zmysle slova.

Priestory literárno-dramatického odboru

V súčasnosti prebieha na našej škole modernizácia vyučovacích tried LDO. Máme zrkadlovú učebňu, ktorá slúži na pohybové dramatické stvárnenie a druhú javiskovú, ktorá umožňuje žiakom zhostiť sa práce na divadelnom pódiu. Javisková učebňa prešla kompletnou rekonštrukciou, vrátane svetelnej a zvukovej techniky.
V spolupráci s výtvarným odborom bol odbor doplnený o bábkoherecký paraván, samotné bábky a maňušky, ktoré žiaci s obľubou používajú pri svojich prezentáciach.

Pedagógovia

Janette Strharská, DiS. art., vedúca oddelenia

Juraj Budzovský, DiS. art.

Mgr. art. Lukáš Šepták

 

 

J

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy