SPEV

„Spev je najprirodzenejším a najstarším prejavom kultúrneho dedičstva človeka.“

Na ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne má výučba spevu dlhoročnú tradíciu. V speváckom oddelení sa vyučujú žiaci podľa platného ŠKVP. Uchádzači sú prijímani na základe talentových skúšok vo veku 6 – 24 rokov v troch stupňoch štúdia.
Cieľom výučby je citlivým spôsobom naučiť žiaka spevácku techniku a jej prirodzené použitie pri spievaní piesní. Má vzbudiť v deťoch hudobnú predstavivosť a od ranného detstva rozvíjať ich muzikalitu a talent. Tiež by mala byť motiváciou na využitie pri účinkovaní v rôznych speváckych zboroch, súboroch i pri iných aktivitách. Žiaci sa učia orientovať v rôznych hudobných žánroch ako napríklad klasický spev, muzikál, folklór a podobne.
Našou snahou je aby sme z absolventa ktorý opúšťa našu školu vychovali nie len mladého speváka, ale aj človeka kultúrne rozhľadeného.
Za svojej existencie spevácke oddelenie vyslalo so sveta mnoho kvalitných spevákov, ktorí pôsobia nielen v domácich divadlách a súboroch ale aj na zahraničných scénach.

Pedagógovia

Žofia Opatovská, DiS. art., vedúca oddelenia

Mgr. Ľudmila Čahojová
Martin Holúbek DiS. art.
Mgr. Katarína Kardošová
Bc. Lucia Matúšová
Mária Švajdová, DiS. art.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy