HUDOBNÁ NÁUKA

Hudobná náuka je pre najmenších jedným z ich prvých krokov na ZUŠ. Žiaci sa hravou formou dozvedia základné hudobné poznatky a postupne sa oboznamujú so svetom hudby. Hudobná náuka sa vyučuje od začiatku prípravného štúdia súbežne s hrou na hudobný nástroj. Hudba sa stala každodenným fenoménom, ktorý preniká do cítenia i tých najmenších. Človek je vystavený jej účinkom a inak ich prežíva, ak bol na jej vnímanie pripravený. Úlohou pedagógov hudobnej náuky je viesť žiakov k hudbe najdostupnejšími prostriedkami, odovzdávať im poznatky smerujúce k nástrojovej hre, spevu a ku vnímaniu hudby. Pedagógovia zabezpečujú svoj ďalší rast prostredníctvom metodických seminárov a tvorivých dielní. Spolupracujú tiež s Rodičovským združením, organizujú absolventské zájazdy, operné predstavenia, hudobné exkurzie pre žiakov.

Pedagógovia

PaedDr. Ľubica Kotlebová, vedúca oddelenia

  • Jakub Cigánik
  • Mgr. Ľudmila Čahojová
  • Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD.
  • PaedDr. Martina Skovajsová
  • Mgr. Andrej Staňo

Ako sme tvorili v COVIDure alebo tretiacke výmysly

V týchto nezvyčajných časoch sa stali súčasťou nášho každodenného slovníka pred časom úplne neznáme alebo cudzie slová – pandémia, karanténa, lockdown, vakcína.
Deti 3. ročníka 1. časti z hudobného odboru však prišli so svojimi vlastnými slovnými a hudobnými nápadmi.
A tak Vám ponúkame na zváženie nové a zaujímavé stupnice či novátorsky zhudobnenú ľudovú veršovanku.
Čo tak prijať do učebníc stupnicu COVIDUROVÚ, HADIU, stupnicu CES HOR alebo takú stupnicu NA MOL – myslíme si, že by si rýchlo získala svoju popularitu! Veď hudobná teória už dlho prešľapuje na vychodených chodníčkoch svojich ustálených pojmov.
Posúďte sami, že aj pri zhudobňovaní jednoduchej detskej riekanky je možné myslieť originálne a bez kožených pravidiel taktov či predznamenaní 😊 Arnold Schönberg a naša súčasná slovenská hudobná skladateľka Ľubica Čekovská možno začínali práve takto.
Nechajme sa inšpirovať deťmi – a v rámci ďalšej novodobej skratky GDPR uvedieme iba ich iniciály.

Bc. Ľudmila Čahojová, DiS. art.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy