DYCHOVÉ ODDELENIE

Dychové oddelenie ponúka svojim žiakom výuku hry na celej škále dychových  nástrojov.  A to drevených: zobcovej flaute, priečnej  flaute,  klarinete, saxofóne a plechových: trúbky a tenore.

Žiaci sú  vyučovaní podľa platných  učebných  osnov, ŠKVP a učebných plánov.  Časová dotácia na žiaka je jeden a pol vyučovacej hodiny týždenne. Výuka  sa realizuje 2 krát do týždňa a úzko  nadväzuje  na výuku  hudobnej náuky, ktorá je pre úspešné  zvládnutie hry na nástroj nesmierne dôležitá.

Do dychového oddelenia sa môžu  hlásiť  deti od veku 6 rokov, pričom začínajú  hrať na zobcovú flautu a vo veku 10 až 11 rokov (podľa fyzickej predispozície) môžu prejsť  na hru na väčší  dychový  nástroj  (spomínaný  vyššie).

Každý  žiak počas školského roka  vystúpi 2 krát na triednom koncerte.  Žiaci, ktorí  dosahujú  mimoriadne dobré výsledky sa môžu  prezentovať  na verejných koncertoch školy. Dychové oddelenie realizuje 1x ročne  školskú  súťažnú  prehliadku dychového oddelenia,  na ktorej môžu predviesť svoje hudobné výkony tí  najtalentovanejší žiaci zo všetkých tried dychového oddelenia.

Žiaci môžu študovať v l. a ll. stupni základného štúdia.  Od 3. ročníka 2. časti l. stupňa pribúda žiakom povinný  predmet komorná hra, alebo Hra v orchestri (pri nezmenenej výške platby školného). Pre tento účel máme na škole zriadený dychový orchester „DOLLSBAND“. Žiak takto získava skúsenosť z kolektívnej hry, ktorá podstatne ovplyvňuje  jeho zručnosti,  vedomosti a vnímanie  hudby.

Po ukončení  štúdia žiaci ovládajú hru na nástroji v rozsahu náročnosti základnej umeleckej školy. Sú  schopní  interpretovať sólové  skladby, hrať v Komornom zoskupení,  alebo orchestroch.

Pedagógovia  dychového oddelenia  radi a ochotne pomôžu svojim žiakom aj pri realizácii  ich vlastných  hudobných projektov napr. v rámci bydliska,  alebo  náboženskej obce).

Cieľom štúdia  v dychovom oddelení  je nie len vychovať  mladého hudobníka, ale aj emocionálne,  morálne a etický kvalitného človeka.

Pedagógovia

Eva Kršková, DiS. art., vedúca oddelenia

Jozef Brindzák, DiS. art.

Mgr. Dušan Kička, DiS. art.

Ludvík Soukup, DiS. art.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy