Novinka! Pozrite si dokument o Karolovi Pádivom z archívu RTVS

KAROL PÁDIVÝ

Naša škola má výsadu niesť od roku 2008 meno významného slovenského hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga Karola Pádivého.

V Dolnej Cerekvi, obci, ktorá sa nachádza na Česko-moravskej vrchovine, sa Karol Pádivý narodil 10. septembra 1908 ako ôsme z desiatich detí. Otec, Josef Pádivý bol krajčír a na živobytie si zarábal šitím vojenských uniforiem. Venoval sa však aj muzicírovaniu v dedinskej kapele. Meno Pádivý bolo pomerne rozšírené i v neďalekej obci Celje. Karol Pádivý mal možnosť ako prvý zo súrodencov ukončiť Meštiansku školu v Jihlave. Popri škole sa učil hrať na husle a už ako mladík hrával s miestnou kapelou. Aj keď bol veľmi talentovaný, otec sa rozhodol dať ho k vojenskej hudbe. Ako štrnásťročný si teda obliekol uniformu vojenskej hudby 31. pešieho pluku v Jihlave. V tých rokoch sa v hre na husle veľmi zdokonalil a do jeho povedomia sa začali ukladať prvé hudobné kompozície. K rokom mladosti a repertoáru vojenskej hudby sa vrátil v neskorších rokoch. V rumunskom meste Sibiu sa Karol Pádivý dostal k symfonickej hudbe. Okrem toho účinkoval vo vojenskej hudbe, v Mestskom orchestri, ktorý niekoľko desaťročí viedol Ján Levoslav Bella. Rumunsko malo v tom čase nedostatok kvalitných hudobníkov, a preto si pozývalo do svojich orchestrov muzikantov z Čiech, Rakúska a Nemecka. Karol Pádivý pobudol v Hermannstadte (ako sa nazývalo v tom čase Sibiu) tri roky. S vojenskou hudbou chodil hrávať počas letnej sezóny do hlavného mesta Bukurešti. Hudobné prostredie pôsobilo na muzikantskú dušu Karola Pádivého veľmi priaznivo a jeho umelecký život sa napĺňal hudbou, skúsenosťami, štúdiom a komponovaním. Z tohto obdobia sa zachovalo veľa notového materiálu (napr. valčík Elsa op. 5, polka MěsíčkuSvatební valčík a valčík Irena).

V októbri roku 1928 narukoval Karol Pádivý do Trenčína, kde sa stal príslušníkom vojenskej hudby 17. pešieho pluku. Vojenská hudba hrávala pri rozličných príležitostiach a často koncertovala v Trenčianskych Tepliciach. V tom čase mal už Karol Pádivy za sebou dve životné skúsenosti z vojenského života (Jihlava a Sibiu) a zamýšľal sa nad ďalšou existenciou. Jednou z možností bolo vrátiť sa do Rumunska alebo Dolnej Cerekvi. Napokon sa rozhodol pre Trenčín, ktorý sa stal jeho druhým domovom až do konca života.

Prvou skladbou, ktorú napísal v Trenčíne, bola polka To bolo v máji. Po skončení vojenskej služby zrejme neuvažoval o profesii vojenského hudobníka, lebo začal pracovať ako robotník a neskôr ako skladník vo firme Tlapa a Anděl, zrejme svoju úlohu zohrali existenčné ťažkosti v rokoch 1931-1940.

Už počas vojenskej služby mal Karol Pádivý kontakty s trenčianskymi hudobníkmi. V roku 1931 začal dirigovať a učiť muzikantov Hasičskej hudby. V tom čase boli v Trenčíne dve dychové hudby – kresťansko-demokratická a hasičská, z ktorej sa neskôr vytvoril tanečný orchester. Obsadenie orchestra umožňovalo hrávať repertoár aj pre salónne orchestre. Nechýbali ani piesne z amerických filmov. Pádivého kapela hrávala v mestskej kaviarni a často účinkovala aj na plesoch živnostníkov a obchodníkov po celom regióne. Skladateľsky však boli tieto roky v živote Pádivého veľmi chudobné a ani počas pôsobenia vo vojenskej hudbe nemal možnosť realizovať sa ako skladateľ. V roku 1940 sa oženil s Pavlou Božikovou, ktorá pochádzala z početnej rodiny z Trenčína. Pracovala ako fotografická laborantka v drogérii u Löviho na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne. Narodili sa im tri deti – Jaroslav (1940), Juraj (1944) a Pavel (1951).

V roku 1941 založil Karol Pádivý pri fabrike na látky francúzskej firmy Thiberghien a syn (dnešná Merina) dychovú hudbu. Tým sa pre neho začalo nové obdobie. Komponoval, venoval sa mladej generácii hudobníkov a postupne pripravoval učebnicu Zborová škola pre vyučovanie v orchestri, z ktorej sa učili v ďalších desaťročiach hudobníci po celom Slovensku. Prvé verejné vystúpenie nového dychového orchestra sa uskutočnilo v roku 1942, o rok neskôr dychová hudba účinkovala v rozhlasovom prenose. V roku 1943 sa stal Karol Pádivý podnikateľom a na dvore rodinného domu v drevenej dielni traja zamestnanci obkladali sklenené demižóny drevenými hoblinami. Firmu neskôr rozšíril na veľkoobchod so sklom a porcelánom. Od roku 1947 sídlila firma v Hronskej Dúbrave. Počas pôsobenia v Hronskej Dúbrave pripravil Karol Pádivý do tlače Pochod textilákov, folklórne fantázie Sedliacka (1950), Okolo Súče (1952) a pochod Vlasti zdar (1952). Z ďalších skladieb spomenieme aspoň Dúbravskú a Lesácku polku. Potom už viedli cesty Karola Pádivého do Martina. Vo Vydavateľstve Osveta mu vyšla Zborová škola pre dychovú hudbu (1954).

Desaťročné pôsobenie Karola Pádivého vo Vydavateľstve Osveta v Martine a neskôr v Bratislave malo priaznivý vplyv na popularizáciu slovenskej dychovej hudby.V tom čase mu vyšlo veľa hodnotných skladieb pre dychový orchester. Jeho skladby sa častejšie hrávali a mal väčší kontakt s hudobným svetom. V roku 1953 prešiel Karol Pádivý do Slovenského ústredia ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave. Jeho cieľom bolo zveľadiť slovenskú dychovú hudbu, čo chcel uskutočniť systematickým vzdelávaním pre kapelníkov a skladateľov dychovej hudby. Vypracoval aj učebné osnovy a zabezpečil kvalitných prednášateľov. Pre slávnostné príležitosti vyšli okrem hymien rôzne skladby a za dôležité sa považujú úpravy ľudových piesní a tancov. Po návrate do Trenčína sa Karol Pádivý zamestnal ako učiteľ na hudobnej škole. Svoje vzdelanie si doplnil na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Posledné roky svojho života intenzívne pracoval na novej metodike výučby na dychové nástroje. Na základe svojich praktických poznatkov s dôrazom na skupinové vyučovanie pripravoval novú učebnicu. Na učebnici pracoval aj v čase keď prešiel pracovať na novovytvorenú inštitúciu Okresné osvetové stredisko. Prácu na nedokončenej učebnici ukončila predčasná a nečakaná smrť Karola Pádivého 25. septembra 1965. Zomrel vo veku 57 rokov.
Rok po smrti Karola Pádivého vtedajší riaditeľ Okresného osvetového strediska pán Štefan Bolebruch pripravil prvý ročník festivalu Pádivého Trenčín.

Od roku 1993 sú dve jeho skladby súčasťou štátneho protokolu Slovenskej republiky. Za zvukov jeho hudby vykonali protokolárnu prehliadku čestných vojenských jednotiek všetky hlavy štátov, ktoré navštívili Slovensko. Jeho skladby patria k povinným skladbám na významných festivaloch dychovej hudby, napr. na Medzinárodnom festivale v Prahe. Slovenský hudobný fond v Bratislave od roku 1995 každoročne udeľuje Cenu Karola Pádivého v oblasti slovenskej dychovej hudby. V roku 1999 bol hudobný skladateľ Karol Pádivý v televíznom programe zapísaný do Zlatej knihy Slovenského ochranného zväzu autorského. V roku 2004 vtedajší prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil Karolovi Pádivému Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa za významné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia in memoriam. Každé dva roky sa v septembri v Trenčíne na Mierovom námestí koná prehliadka dychových hudieb pod názvom Pádivého Trenčín. Pamätná tabuľa tejto osobnosti je umiestnená na priečelí budovy kina Hviezda na Ulici kniežaťa Pribinu v Trenčíne. Na jeseň v roku 2008, v ktorom sme si pripomenuli 100-té výročie narodenia tohto skladateľa, pribudla na budove bývalej umeleckej školy na Palackého ulici nová pamätná tabuľa, pripomínajúca pôsobenie Karola Pádivého v Trenčíne. Naša škola slávnostne otvorila Pamätnú izbu Karola Pádivého 9. septembra 2015, za účasti primátora Richarda Rybníčka a skladateľovho syna, Jaroslava Pádivého. V pamätnej izbe je umiestnená kompletná pracovňa Karola Pádivého z rodinného domu Karola Pádivého v Trenčíne na ulici Kúty 29. Pracovňu našej škole bezplatne prepožičal najstarší syn Karola Pádivého Jaroslav Pádivý.

(spracované podľa Jaroslava Pádivého)

Otvorenie pamätnej izby Karola Pádivého na našej škole 9. septembra 2015

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy