VÝTVARNÝ ODBOR

VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarná tvorba prináša radosť z tvorby pre malých i väčších výtvarníkov a inšpiruje ku kresbe, maľbe, grafike, modelovaniu, práci s textilom či animovanej tvorbe.

Pri tvorbe sa kladie dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenia v konkrétnych situáciách.
Žiaci sa zoznamujú so základmi výtvarnej tvorby, postupne získavajú pochopenie jej použitia v oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia a oživenie plošných či priestorových scén. Učia sa zvládať hmotu, kresbu, maľbu alebo koláž v priestore a v čase. Osvojujú si základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovanej témy. Cieľom výučby je nielen posilnenie výtvarnej gramotnosti žiaka, ale predovšetkým upriamenie pozornosti na dieťa ako na tvorcu, ktoré prostredníctvom reflektovania seba i ostatných dokáže vytvárať vizuálne zaujímavé a obsahovo hodnotné výtvarné výpovede.

Naši žiaci sa zúčastňujú celoslovenských súťaží, ako sú Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne, Mudrochova paleta v Senici, Malé grafické formy vo Vrútkach, Maľovaná ZUŠka v Banskej Bystrici, Ex libris v Hlohovci, Bienále figurálnej kresby a maľby v Trenčíne, Gorazdovo výtvarné Námestovo, Umenie zblízka v Bratislave, Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante, Bienále fantázie v Martine, Grafický Lučenec, V krajine remesiel ÚĽUV v Bratislave.

 Práce našich malých výtvarníkov sú oceňované aj na medzinárodných súťažiach, ako Lidická ruža v Lidiciach (Česká republika), Týka sa to tiež aj teba (Uherský Brod, Česká republika), Vždy zelené, vždy modré (bienále maľby v Toruni, Poľsko), Grafická Toruň (Poľsko), Malý bitolský Monmártr v Bitole (Macedónsko), Kanagawa (bienále svetovej detskej výtvarnej tvorby v Japonsku), Čínska ruža – svetová detská výtvarná tvorba v Šanghaji (Čína), Šankarova India, Bienále tvorivosti detí v Rybniku (Poľsko).

Vedúca výtvarného odboru

PaedDr. Zuzana Baranovič Janíčková

zbjanickova@gmail.com

Učitelia výtvarného odboru

  • Mgr. Eugen Finkei
  • Lucia Horňáková Černayová, MgA.
  • Mgr. art. Veronika Hricková
  • Mgr. art. Eliška Kapušová Skybová
  • Mgr. Ján Meško
  • Bc. Alexander Salviany

ATELIÉRY VÝTVARNÉHO ODBORU

PaedDr. Zuzana Baranovič Janíčková

V mojom ateliéri sa zameriavame na maľbu samotnú a jej techniky. Fenomén „maľovania“ vnímam ako spôsob emocionálneho výtvarného prejavu a žiaci sa ho učia vnímať v jeho mnohorakých podobách: ako zobrazujúci, intímny, abstraktný, či monumentálny. Základným vyjadrovacím prostriedkom je farba, svetlo, tieň , tvar, … . Podľa materiálu a techniky maľby sa žiaci učia pracovať so suchými a mokrými technikami maľby. V suchých technikách sa učia narábať s polomastnými a mokrými pastelmi. V mokrých technikách je to olejomaľba, tempera, gvaš, pastel, akvarel. V ateliéri sa snažmí o skĺbenie viacerých techník. Využívam poznatky z iných druhov výtvarného umenia ako grafiky, kresby a sochárstva. Žiaci tiež pracujú s rôznorodými materiálmi a štruktúram: pieskom, prírodninami, 3D materiálmi, lepidlom, kovom, drevom, … .

Mgr. Eugen Finkei

MgA. Lucia Horňáková Černayová

Mgr. art. Eliška Kapušová Skybová

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti. Mojou snahou je práve túto schopnosť u žiakov rozvíjať a viesť ich k prezentovaní sa kresbou, maľbou, grafikou, kombinovanými technikami a objektovou tvorbou.

„Kreativita vyžaduje odvahu“ Henri Matisse

Mgr. Ján Meško

Žiaci sa zvládať hmotu, kresbu alebo koláž v priestore a v čase. Osvojujú si základy časovej perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovanej témy. Spolu pracujeme s nápadom, jeho realizácia sa mení, k niečomu dospieva. Pri tvorbe kladiem dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v konkrétnych situáciach.

Bc. Alexander Salviany

V mojom ateliéri pracujeme najmä s maľbou. Zvládnutie tejto techniky beriem ako gro základného výtvarného vzdelania. Žiak sa pri nej učí kompozícii, ako tvarovej tak farebnej, základným remeselným postupom pri práci s farbou a ich zjednodušovaniu. Naučí sa pretvárať realitu a narábať s myšlienkou tak, aby v budúcnosti vedel sám zhmotniť svoju predstavu, kriticky myslel a vedel asertívne odkomunikovať vlastné dielo a jeho jednotlivé časti v kontexte celého obrazu.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy