DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Podmienky prijatia na štúdium v ZUŠ

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu. Úspešný uchádzač je s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2. Uchádzači o štúdium na prijímacích skúškach budú hodnotení štvorstupňovým známkovaním:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý
Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor


Hudobný sluch, rytmické cítenie, pohotovosť, hudobná pamäť, fyziologické a psychomotorické predpoklady pre hru na zvolenom hudobnom nástroji a spev.
Uchádzač pred komisiou:
 • zaspieva dve piesne (min. jednu detskú, ľudovú)

 • zaspieva počutý tón alebo niekoľko tónov

 • zopakuje jednoduchý rytmický motív zatlieskaním

 • sluchovo rozozná vyšší a nižší tón

Pri záverečnom hodnotení sa prihliada aj na individuálne fyziologické predpoklady k hre na zvolený nástroj.

Výtvarný odbor


Priestorové tvarové a farebné vnímanie, vizuálna pamäť, farebné cítenie a grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.
Uchádzač pred komisiou:
 • nakreslí vlastnú kresbu podľa modelu (zátišie, jednotlivé predmety, busta)

 • nakreslí ľudskú postavu v pohybe

 

Tanečný odbor


Sústredenosť, koordinácia pohybu, pohybové dispozície, hudobné cítenie, tanečný prejav, pohybová aj verbálna pamäť.
Uchádzač pred komisiou:
 • predvedie na danú hudbu krátku improvizáciu s tanečným prejavom a zopakuje jednoduché tanečné kroky podľa príkladu skúšajúceho

 • skúšajúci pomocou rôznych cvikov zistí ohybnosť uchádzača a rozsah jeho pohybových schopností

 • zopakuje po skúšajúcom krátky rytmický útvar tlieskaním,

 • zaspieva pieseň podľa vlastného výberu (napr. detskú, ľudovú, umelú, …).
  Počas prijímacej skúšky sa zisťuje aj telesná a zdravotná spôsobilosť uchádzača.

Literárno-dramatický odbor

Výslovnosť, slovná zásoba, čistota a prirodzenosť prejavu, plynulé čítanie textu, fantázia a predstavivosť, miera vlastnej invencie, orientácia v priestore a pohybové danosti, improvizačné schopnosti, základné hudobné a pohybové predpoklady (hudobný sluch a rytmické cítenie), telesná spôsobilosť
Uchádzač pred komisiou:
 • prednesie pripravený úryvok poézie alebo prózy
 • improvizuje na danú tému (rozhovor, scénka)
 • predvedie krátku pohybovú improvizáciu podľa jednoduchého zadania – pohybovú etudu
 • prečíta neznámy text
Všetky schopnosti a danosti sa hodnotia v závislosti od veku dieťaťa.

Odbor audio-vizuálnej a multimediálnej tvorby

Podmienkou pre prijatie žiaka je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Obsahom skúšky je preukázanie motivácie o tento typ vzdelávania, kultivovanosť prejavu a primerané intelektové a tvorivé kvality žiaka.

 • fantázia a predstavivosť, miera vlastnej invencie, orientácia
 • základné vedomosti o počítačovej grafike

Všetky schopnosti a danosti sa hodnotia v závislosti od veku dieťaťa.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy