TANEČNÝ ODBOR

Pozývame vás pozrieť si polročnú online prezentáciu žiakov tanečného a literárno dramatického odboru

Prehrať video

Tanec učí kultivovanému pohybovému prejavu. Výučba tanca v žiakoch prehlbuje zmysel pre krásu a celkovú pohybovú kultúru, súčasne pestuje jeho vnútornú citlivosť, vnímavosť, predstavivosť, tvorivosť a priestorové a hudobné cítenie.

Tanečný odbor na našej škole rozvíja tanečné nadanie detí od piatich rokov. V prípravnej výchove si osvoja pomocou moderných metód a pomôcok nové pohybové aktivity. Vyučovanie prebieha na začiatku predovšetkým formou hry. Deti sa učia správnemu držaniu tela, koordinácii, priestorovému a hudobnému cíteniu.

V 1. a 2. ročníku prvej časti základného štúdia sa vyučuje tanečná príprava, ktorá rozvíja správne držanie tela, obratnosť a koordináciu. V neskorších ročníkoch sa už žiaci oboznamujú aj s tanečnou kultúrou iných národov, prehlbuje sa ich zmysel pre rovnováhu a presnú čistú formu vedenia pohybu.

Vo vyšších ročníkoch nastupujú tieto tanečné predmety:

  • Klasický tanec rozvíja tanečnú techniku žiakov, upevňuje správne držanie tela, zdokonaľuje pohyb dolných a horných končatín. Učí vytrvalosti a pevnej vôli.
  • Ľudový tanec učí zvládať základné a charakteristické kroky ľudových tancov slovenských tanečných regiónov.
  • Kreatívny, moderný a džezový tanec sa opiera o moderné tanečné techniky, rytmické cvičenia, pohybovú improvizáciu, prácu so zvukom a vnímaním hudby.

V priebehu školského roka sa so žiakmi zúčastňujeme množstva vystúpení na interných akciách školy, spoločenských akciách mesta, zúčastňujeme sa verejných dianí ako sú plesy, charitatívne akcie, festivaly… Z celoštátnych tanečných súťaží a súťaží s medzinárodnou účasťou sme si priniesli viacero popredných miest a naše žiačky a choreografie boli ocenené primátorom mesta v rámci ocenení Detskej osobnosti roka.

Pedagógovia

Eva Chupáčová, DiS. art.
vedúca oddelenia

Janette Strhárska, DiS. art.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy