Štúdium

DRUHY A FORMY ŠTÚDIA

V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálného a skupinového vyučovania. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Všetky odbory sa riadia samostatnými učebnými plánmi.


 • prípravné štúdium – deti MŠ od 5 rokov
 • I. stupeň základného štúdia – žiaci 6 – 15 rokov
 • II. stupeň – žiaci 16 – 19 rokov
 • štúdium pre dospelých – od 19 rokov

Nadaní študenti, ktorí sa pripravujú na profesionálnu kariéru môžu individuálne požiadať o formu rozšíreného vyučovania.

VYUČOVANIE

 

Hudobný odbor

 • vyučovanie prebieha spravidla 2x týždenne
 • v rozsahu 1,5 – 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • vyučovanie prebieha individuálnou formou, v určitých prípadoch skupinovou formou

Výtvarný odbor

 • vyučovanie prebieha 1x týždenne
 • v rozsahu 2 – 3 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupinách je:
  • I. stupeň: 6 – 10 žiakov
  • II. stupeň: 4 – 6 žiakov
  • ŠPD: 3 – 5 žiakov

Tanečný odbor

 • vyučovanie prebieha 2x týždenne
 • v rozsahu 2 – 5,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupinách je 5 – 15 žiakov

Literárno-dramatický odbor

 • vyučovanie prebieha 1x týždenne
 • v rozsahu 3 – 5,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupine je 5 – 10 žiakov

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy