Kristína Hlistová

Husľová súťaž J. von Beliczaya

Blahoželáme huslistovi Matúšovi Kavalekovi (pedagógovia: K. Hlistová – ZUŠ K. Pádivého + Mgr. art. Z. Guttenová, ArtD. – Konzervatórium Žilina) k peknému úspechu na 15. ročníku Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho v Komárne, kde v kategórii pre mimoriadnych a riadnych žiakov konzervatória získal umiestnenie v zlatom pásme. Za klavírny…

Striebro a bronz pre akordeonistov

26. mája 2023 sa Tobiáš Gorbár a Teo Pristach úspešne zúčastnili XXI. ročníka Medzinárodného festivalu akordeonistov Euromusette Goldentango v Rajeckých Tepliciach. Tobiáš získal umiestnenie v striebornom a Teo v bronzovom pásme. Poďakovanie za prípravu žiakov patrí ich triednym učiteľom Ľubici Kotlebovej a Pavlovi Mojtovi. Blahoželáme!

ZUŠ-kaTrenčanom 2023

ZUŠka TRENČANOM 2023„Hudbu v duši začuje aj vesmír…“  Vo štvrtok 25. mája o 17:00 budú planéty v celkom zvláštnej konštelácii. Stretnú sa s vami vo veľkej sále ODA v Trenčíne! Pozývame vás na spoločné predstavenie všetkých odborov: hudobného, literárno-dramatického, tanečného a výtvarného. Príďte si vychutnať strhujúce výkony vašich mladých umelcov…

Ocenenie učiteľov 2023

Pri príležitosti Dňa učiteľov vo štvrtok 30. marca 2023 odovzdal primátor mesta Trenčín Richard Rybníček pedagógom mestských škôl a školských zariadení ďakovný list s vyjadrením úcty a vďaky za ich prácu. Ocenený bol aj náš kolega Martin Holúbek. „Martin Holúbek pracuje s umelecky nadanými deťmi v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne, kde pôsobí 21 rokov.…

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy