XII. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja

Vyhlasovateľ:

ZUŠ Karola Pádivého Trenčíne

Organizátor súťaže:

Rodičovské Združenie pri Základnej umeleckej škole

Termín a miesto konania:

 20.3.2024, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Súťažný poriadok:

  1. kategória                    rok narodenia 2012 a mladší                      repertoár do 5 min.
  2. kategória                    rok narodenia 2011 – 2010                         repertoár do 8 min.
  3. kategória                    rok narodenia 2009 – 2008                         repertoár do 10 min.
  4. kategória                    rok narodenia 2007 a starší                        repertoár do 12 min.

Repertoár:

Žiak zahrá dve skladby rôznych štýlových období a charakteru. Odporúča sa pôvodná tvorba pre klavír. Podmienkou je dodržať dané časové limity a hra spamäti.

Odborná porota

Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl, renomované osobnosti slovenského hudobného života. Odborná porota súťažiacich hodnotí a zaraďuje do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové) a udeľuje čestné uznanie. Porota má právo niektoré ceny neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizačné pokyny:

Harmonogram podujatia

8:00  –  8:50        Registrácia účastníkov
8:50  –  9:00        Otvorenie súťaže
9:00  –  10:00      Prezentácia súťažiacich I. kategórie
10:00  – 10:20     Prestávka
10:20  – 11:40     Prezentácia súťažiacich II. kategórie
11:40  – 12:00     Prestávka
12:00  – 13:00     Obed
13:00 – 13:40      Prezentácia súťažiacich III. a IV.  kategórie
13:40 – 14:30      Prestávka
14:30 – 15:30      Vyhodnotenie súťaže

Kontakt:

tel.:  032/743 55 21 – sekretariát ZUŠ

         0911 778 980 – PaedDr. Lenka SIJKOVÁ SOPOLIGOVÁ

 e-mail: lenka.sijkova@zustrencin.sk

Účastnícky poplatok:

Každý účastník (súťažiaci, pedagóg, pozorovateľ) uhradí do 15.2.2024 účastnícky poplatok 20,- € na číslo účtu SK82 5600 0000 0006 0988 0001 (v poplatku je zahrnutý obed). Cestovné náklady si hradí účastník sám. Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte školu a mená účastníkov, za ktorých je účastnícky poplatok zaplatený. Účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia. Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, diplomy, vecné ceny, obed a občerstvenie. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Prajeme veľa chuti a úspechov v príprave na súťaž

V Trenčíne  10.11.2023                                          PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová

                                                                                riaditeľka ZUŠ Karola Pádivého