XII. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja

Vyhlasovateľ:

ZUŠ Karola Pádivého Trenčíne

Organizátor súťaže:

ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Termín a miesto konania:

 20.3.2024, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

Súťažný poriadok:

  1. kategória                    rok narodenia 2012 a mladší                      repertoár do 5 min.
  2. kategória                    rok narodenia 2011 – 2010                         repertoár do 8 min.
  3. kategória                    rok narodenia 2009 – 2008                         repertoár do 10 min.
  4. kategória                    rok narodenia 2007 a starší                        repertoár do 12 min.

Repertoár:

Žiak zahrá dve skladby rôznych štýlových období a charakteru. Odporúča sa pôvodná tvorba pre klavír. Podmienkou je dodržať dané časové limity a hra spamäti.

Odborná porota

Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl, renomované osobnosti slovenského hudobného života. Odborná porota súťažiacich hodnotí a zaraďuje do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové) a udeľuje čestné uznanie. Porota má právo niektoré ceny neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizačné pokyny:

Dodáme dodatočne (vo februári 2024) na stránke školy

Termín odoslania prihlášok:

 Do 15.2.2024 elektronicky na PRIHLÁŠKA KLAVÍRNA SÚŤAŽ 2024

Kontakt:

tel.:  032/743 55 21 – ZUŠ

         0911 778 980 – PaedDr. Lenka SIJKOVÁ SOPOLIGOVÁ

 e-mail: lenka.sijkova@zustrencin.sk

Účastnícky poplatok:

Každý účastník (súťažiaci, pedagóg, pozorovateľ) uhradí do 15.2.2024 účastnícky poplatok 20,- € na číslo účtu SK82 5600 0000 0006 0988 0001 (v poplatku je zahrnutý obed). Cestovné náklady si hradí účastník sám. Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte školu a mená účastníkov, za ktorých je účastnícky poplatok zaplatený. Účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia. Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, diplomy, vecné ceny, obed a občerstvenie. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Prajeme veľa chuti a úspechov v príprave na súťaž

V Trenčíne  10.11.2023                                          PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová

                                                                                riaditeľka ZUŠ Karola Pádivého