HISTÓRIA ŠKOLY

Zaujíma vás, ako to všetko bolo? Prečítajte si o udalostiach a ľuďoch, ktorí sprevádzali našu školu od prvých krôčikov, až do dnešnej podoby ambicióznej a úspešnej inštitúcie v rámci umeleckého vzdelávania na Slovensku.

Do roku 1933 neexistovala v Trenčíne žiadna špecializovaná umelecká škola, ale na Vyššej dievčenskej škole sa vyučovala hra na hudobné nástroje.

1933       

Margita Dubnicayová zakladá prvú súkromnú Hudobnú školu, ktorú viedla do roku 1940

1938

Ida Gallová-Brunovská, absolventka Štátnej kráľovskej akadémie v Budapešti, otvára druhú súkromnú Hudobnú školu v Trenčíne

MESTSKÝ HUDOBNÝ ÚSTAV

1949       

Po skončení druhej svetovej vojny sa začala nová éra hudobného školstva. Mestská správa kuratória   v Trenčíne prevzala súkromnú hudobnú školu Idy Gallovej-Brunovskej. Tak začal 15. septembra 1949 svoju činnosť  Mestský hudobný ústav, ktorý sídlil na Mierovom námestí. Riaditeľkou zostala Ida Gallová Brunovská. Okrem nej tu vyučovali aj Matilda Stollová-Vahňová klavír a spev, Anton Selecký teoretické predmety, klavír a akordeón, hru na husliach učila Agneša Szabadfyová(dlhoročná členka Slovenského komorného orchestra a pedagogička na VŠMU, Anna Hölblingová je jej žiačkou). V školskom roku 1949/1950 navštevovalo Mestský hudobný ústav 123 žiakov z Trenčína a okolitých obcí. Prvý žiacky koncert bol  usporiadaný 26. novembra 1949 v Sokolovni. Záverečný žiacky koncert 17. júna v Spoločenskom dome Odeva, presvedčil u vysokej úrovni vyučovania. Medzi prvých nadaných žiakov Idy Gallovej-Brunovskej patrila aj známa slovenská koncertná umelkyňa Klára Havlíková.

ZÁKLADNÁ HUDOBNÁ ŠKOLA

1951       

Mestský hudobný ústav bol poštátnený a premenovaný na Hudobnú školu. Do funkcie riaditeľa bol menovaný Zoltán Leopold Krull. V tomto roku vyučovalo na škole 10 učiteľov a navštevovalo ju 307 žiakov..

1954       

Riaditeľkou Hudobnej školy stáva Margita Dubnicayová, počet žiakov sa zvýšil na 400 a vyučuje ich 15 učiteľov. Žiaci vystupujú na verejných koncertoch a získavajú úspechy na súťažiach, hlavne klavírnych.

1957       

Škola dostala nové priestory v budove na Palackého ulici č. 37, ktorá pre vtedajšie nároky vyhovovala. Počet učební dosiahol 16.

1959       

Pedagóg hry na husliach, Vlastimil Svatoň, ktorý učil hrať na husle napr. Olivera Dohnányiho (študoval aj hru na klavíri u Margity Dubnicayovej) a mnoho ďalších talentovaných huslistov, zakladá školský sláčikový orchester. Teleso kontinuálne pracuje dnes pod vedením Aleny Piatkovej

ĽUDOVÁ ŠKOLA UMENIA

1961       

Hudobná škola bola premenovaná na Ľudovú školu umenia (ĽŠU). Vyučovanie sa presunulo do moderne  zariadených priestorov pri Merine. V tom istom školskom roku bola založená pobočka v Trenčianskych Tepliciach. O dobrej úrovni školy svedčí aj prijatie štyroch žiakov zo sláčikového oddelenia na konzervatórium. Ľudová škola umenia sa postupne začala rozrastať o ďalšie odbory, v tomto roku začali svoju činnosť odbory Sólový spev a Hlasová výchova.

1962       

Škola otvára Výtvarný odbor  a Dychové oddelenie. Prvým vyučujúcim hry na dychové nástroje bol skladateľ a dirigent Karol Pádivý.

1963

Pribudol Tanečný odbor

1964       

Otvorením Literárno-dramatického odboru ĽŠU vyučuje vo všetkých odboroch a počet žiakov dosahuje 1000. Dirigentom sláčikového orchestra stal ambiciózny Jozef Guldán, ktorý upravil veľkú časť repertoáru telesa. Tridsaťčlenný orchester pravidelne verejne vystupoval, nahrával v Československom rozhlase a televízii. V rokoch 1983 a 1984 účinkoval na koncertoch Novej slovenskej hudby v Bratislave. Takáto skvelá atmosféra nepochybne vplývala na talentované deti, ktoré vtedy navštevovali školu, ako boli Peter Zajíček (učitelia Vilma Baloghová a Jozef Guldán), alebo Pavol Baxa (učiteľka Marta Arnoldová).

1965 O rozvoji školy svedčí nadviazanie družby s Ľudovou školou umenia v Uherskom Hradišti v školskom roku. Družobná činnosť sa vyznačovala spoločnými koncertmi učiteľov a žiakov. Konali sa spoločné výstavy žiakov výtvarných odborov. Významnou zložkou družobných vzťahov bola aj vzájomná výmena pedagógov na vyučovaní hudobnej náuky. Žiaci sa oboznamovali s predstaviteľmi českej a slovenskej hudby, so súčasnou tvorbou hudobných skladateľov a s interpretáciou ich diel.

1968       

Otvára sa pobočka školy vo Svinnej. Ľudová škola umenia nadviazala v roku 1968 družobnú činnosť so Štátnou hudobnou školou v Budapešti. V tom istom roku navštívila LŠU v Trenčíne delegácia učiteľov z Budapešti. O rok neskôr, 17. októbra, sa uskutočnil v československom klube v Budapešti spoločný koncert žiakov oboch škôl.

1969

V tomto roku bola otvorená pobočka v Nemšovej. Prijímacie skúšky sa konali pri nástupe riaditeľa školy Jozefa Kutlíka, ktorý vyučoval hru na dychové a ľudové nástroje spolu s učiteľkou spevu Annou Sýkorovou z Trenčianskej Ľudovej školy umenia dňa 18. novembra 1969. Pani učiteľka Anita Sýkorová učila na našej škole 50! rokov a vychovala niekoľko generácií spevákov, viacerí sa neskôr stali opernými sólistami či pedagógmi (Ján Ďurčo, Dušan Vitázek, Roman Janál, Andrea Vizvári)

1971

Po 27 rokoch odchádza z funkcie riaditeľky Margita Dubnicayová a na jej miesto nastupuje Alexander Nahacký.

1978     

Na škole pôsobí 42 pedagógov, vyučovanie navštevuje 898 žiakov

1979       

Škola sa sťahuje do budovy na Námestí SNP.

1989      

Riaditeľom školy sa stáva Milan Majtás

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

1990    

Následkom zmien v legislatíve škola dostáva nový názov: Základná umelecká škola v Trenčíne. Riaditeľom školy sa stáva Jozef Polomský.  Na naliehanie bývalých absolventov školy sa pod vedením Jozefa Guldána rodí nové hudobné teleso: Komorný orchester mesta Trenčín. Predstavilo sa na vianočnom koncerte v r. 1990 a dnes otvára náš galakoncert k 70 výročiu školy. Tento pozoruhodný orchester reprezentuje naše mesto a našu školu doma i v zahraničí už 30 rokov, ešte stále v ňom pôsobia niektorí zakladajúci (!!) členovia, ale i pedagógovia a talentovaní žiaci ZUŠ. Po Jozefovi Guldánovi a Jozefovi Polomskom od r. 2005 orchester vedie Róbert Zemene. Bola to náhoda, že rozhodujúci vplyv na pretrvávajúcu vášeň k interpretácii starej hudby malo na orchester stretnutie a dlhoročné priateľstvo s bývalým spolužiakom Petrom Zajíčkom, umeleckým vedúcim súboru Musica Aeterna? Nech to bolo akokoľvek, začalo to tu, na tejto škole.

1993

Škola získala právnu subjektivitu a formu príspevkovej organizácie

1996

Usporiadali sme prvý ročník súťaže Pieseň Lýdie Fajtovej, ktorá sa koná doteraz. Výtvarný odbor usporiadal v tomto roku prvýkrát Prehliadku výtvarných prac žiakov ZUŠ Trenčianskeho kraja. Začali sme organizovať výchovné koncerty pre prváčikov základných škôl.

1997

Novou riaditeľkou sa stáva Mária Naňová. Na škole organizujeme prvý ročník Klavírnej súťaže trenčianskeho kraja, ktorej dušou a motorom je dodnes kolegyňa Milica Ilčíková.

1999       

Novou riaditeľkou sa stáva Veronika Soukupová. Výtvarný odbor usporiadal tretí ročník Krajskej prehliadky prác žiakov ZUŠ. Súčasťou boli aj tvorivé dielne, ktoré viedol akademický maliar Juraj Oravec. Na verejnej prehliadke sa zúčastnilo 18 základných umeleckých škôl.

2002    

Počet žiakov sa zvýšil na 905 . Vyučovalo sa v 33 triedach. Škole chýbali vyhovujúce priestory, a preto tanečný odbor spolu s časťou výtvarného odboru fungovali na detašovanom pracovisku v priestoroch bývalých Masarykových kasární. Škola sídlila v prenajatých priestoroch, kde sa delila o priestory s Krajskou knižnicou. V budove sa nachádzala malá koncertná sála, učiteľská knižnica a notové archívy. Priestory pre výtvarný odbor boli priestorovo nevyhovujúce so slabým osvetlením. Ani miestnosť pre literárno-dramatický odbor nezodpovedala potrebám, ktoré vyžaduje vyučovanie formou práce v súbore. Škola nedisponovala ani zborovňou, ktorá by slúžila ako spoločenská miestnosť pre zasadnutia, schôdze a metodické dni. K týmto účelom sa využívali priestory pre výučbu hudobnej teórie alebo koncertná sála. Aj napriek uvedeným nedostatkom činnosť školy napredovala. V tomto roku ZUŠ v Trenčíne usporiadala 60 vystúpení pre rôzne inštitúcie a organizácie, 43 triednych interných koncertov, 30 reprezentačných verejných koncertov a 16 výchovných koncertov.

Spolu s organizáciou súťaží bola škola priamym organizátorom alebo účastníkom až 185 kultúrnych podujatí. Zo súťaží sa žiaci z hudobného odboru zúčastnili na klavírnej súťaži Trenčianskeho kraja, Schneiderovej Trnave, Klavírnej Orave, Čarovnej flaute v Nižnej a na Hnúštianskom akorde

Komorný orchester ZUŠ zahájil spoluprácu so speváckym zborom Piarissimo ktorý vedie Martin Holúbek. Začína tradícia Trojkráľových koncertov a Záverečných koncertov ZUŠ a Piaristického gymnázia, ktoré patria k najviac navštevovaným podujatiam v meste, orchester tiež pravidelne vystupuje na festivale Pohoda…

2004  

Škola začala vyučovať na základe nových učebných plánov. Výtvarný odbor sa presunul do priestorov na Palackého ulici. Tieto však nevyhovovali bezpečnosti ani zdraviu žiakov. Tanečný odbor sa síce presunul do hlavnej budovy ZUŠ, no tanečná sála bola nahradená menším priestorom.

2006

Ku dňu učiteľov pripravili pedagógovia výtvarného odboru popri už tradičnom koncerte Hrajú učitelia výstavu Naše palety, kde sa žiaci aj široká verejnosť mohli zoznámiť s ich tvorbou. Tieto výstavy odvtedy poriadame každý rok. Novým projektom bolo zavedenie celoročnej expozície „Ateliéry sa predstavujú“, na ktorej sa každý mesiac striedali práce žiakov jednotlivých učiteľov. Rodičia a žiaci mohli sledovať prácu svojich detí a zároveň porovnať rôzne techniky a nápady jednotlivých učiteľov.

V tomto období začína aj tradícia galakoncertov Zuška Trenčanom vo veľkej sále Domu armády, kde sa mohli prezentovať všetky odbory a ktorú prerušil až zlý stav budovy ODA.

Najväčším projektom bol koncert Hudba bez hraníc. Zúčastnilo sa ho 82 žiakov a pedagógov z družobných škôl z Českého Těšína, Opavy, z poľskej umeleckej školy mestečka Wodzislaw Slaski a zo ZUŠ z Bánoviec nad Bebravou.

Výtvarný odbor sa v máji 2006 opäť sťahoval do dočasných priestorov. No tentoraz to bolo z Palackého ulice do bývalého Centra voľného času na Hviezdoslavovej ulici. Tieto priestory boli pre odbor vyhovujúce. Nachádzalo sa tam 6 veľkých ateliérov a samostatná miestnosť na prácu s hlinou, keramickou pecou a grafickým lisom.

2007

Do Dychového oddelenia nastúpil Ludvik Soukup, bývalý dirigent a dlhoročný vedúci ústrednej hudby slovenskej armády, ktorý s nadšením vybudoval do troch rokov saxofónovú triedu. Profesionalita a trpezlivá práca bola čoskoro odmenená. Naši talentovaní saxofonisti pozberali takmer všetky popredne umiestnenia na súťažiach v rámci celého Slovenska…

V tom čase zaznamenal výrazný pokrok aj školský dychový orchester, a big band. Bolo to aj vďaka aranžérskym schopnostiam nášho nového kolegu, vynikajúceho klasického a jazzového klaviristu, Samuela Bánovca. Jeho prínos, pedagogické umenie, sólové výkony na nespočetných akciách školy, koncertoch učiteľov, ci samostatných recitáloch výrazne obohatili profil dnešnej ZUŠ a kultúrnu podobu Trenčína. Bánovec a Soukup založili jazzovú formáciu Erbetes Quartet, ktorá sa presadila na slovenskej jazzovej scéne, dodnes natočila 4 CD a získala vysoké hodnotenie v súťažiach Jazz Esprit.

2008  

Školský rok 2008/2009 bol pre ZUŠ v Trenčíne výnimočný, a to nielen oslavami pri príležitosti 60. výročia založenia školy. V roku 2008 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky odporučilo na schválenie žiadosť ZUŠ Trenčín o prepožičanie čestného názvu Základná umelecká škola Karola Pádivého, skladateľa, dirigenta a pedagóga na našej škole. Dňa 13. septembra 2008 bol odovzdaný certifikát s čestným názvom na slávnostnom večernom koncerte, ktorý bol zorganizovaný pri príležitosti narodenia Karola Pádivého.

ZUŠ taktiež v tomto školskom roku uskutočnila nultý ročník regionálnej súťaže v hre na dychových plechových nástrojoch. Na súťaži sa zúčastnilo 11 škôl z celého trenčianskeho regiónu.

2010

V tomto školskom roku sa podarilo zorganizovať prvý ročník súťaže zameranej na interpretáciu populárnej, jazzovej a tanečnej hudby pod názvom Trenčianska zlatá lýra 2010. Súťažilo sa v troch kategóriách, a to orchester–big band, hudobná skupina a akustický súbor. Za našu školu sa úspešne prezentovali na viacerých ročníkoch súťaže kapely Glass Rain, Red Wings, a Level Funk. V tomto a nasledujúcich rokoch získalo mimoriadne úspechy aj komorné zoskupenie Laugarissimo. Výtvarný odbor v tomto školskom roku po prvýkrát zorganizoval súťaž pod názvom Bienále figurálnej kresby a maľby 2010.

2011

ZUŠ Karola Pádivého sa stala v školskom roku 2010/2011 správcom objektu kina Hviezda. Priestory  využíval hudobný, tanečný aj literárno-dramatický odbor. V tanečnej sále a v univerzálnej sále s javiskom prebiehalo vyučovanie literárno-dramatického odboru a dychovej hudby. V budove sa taktiež vyučovala hra na bicie nástroje a hudobná skupina. V rámci projektu New Music for Kids and Teens škola usporiadala koncert súčasnej hudby pod názvom Portréty. Po prvý krát ZUŠ usporiadala vedomostnú súťaž Hudobnej náuky Trenčianska nota.

2012

Školský rok 2012/2013 bol pre ZUŠ prelomový. Po všetkých rokoch, kedy škola zápasila s nedostatkom vhodných priestorov a musela viackrát sťahovať výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor, sa v tomto školskom roku stala správcom celej budovy na Námestí SNP v Trenčíne. Úsilie školy vytvoriť centrum detského umenia a kultúry pod jednou strechou sa naplnil. V uvoľnených priestoroch pribudlo 5 tried hudobného odboru a skúšobná miestnosť pre potrebu nácvikov orchestrov a súborov. V ďalších priestoroch vznikli triedy, sklad a šatňa pre literárno-dramatický odbor. Pre tanečný odbor bola vytvorená nová tanečná sála, a takisto aj dve šatne pre žiakov, sklad na kostýmy a kabinet pre učiteľov. Zo zvyšných priestorov vzniklo 6 ateliérov pre výtvarný odbor, miestnosť pre pec na vypaľovanie keramiky a grafický lis. Novinkou boli aj sklady na učebné pomôcky a spotrebný materiál a malá zborovňa pre učiteľov výtvarného odboru. V školskom roku 2012/2013  ZUŠ navštevovalo celkovo 1137 žiakov. Počet pedagogických zamestnancov stúpol na 55. Škola usporiadala v tomto školskom roku 177 koncertov a podujatí.

2013

V spolupráci s kultúrnym priestorom CofeeSheep v uličke Marka Aurélia a s Komorným orchestrom mesta Trenčín sme po prvý krát usporiadali júnový koncert Sviatok hudby.  Toto vydarene podujatie realizujeme odvtedy každoročne, ako súčasť celoeurópskej iniciatívy Fȇte de la musique.

2015

Vďaka víťazstvu v konkurze pribudla k zrekonštruovanej fasáde budovy školy  aj krásna kvitnúca záhrada s odpočinkovou zónou a pódiom pre koncerty na čerstvom vzduchu. (účinkovali na ňom napr. Erbetes quartet, colorful people)

2016     

Od 1. augusta 2016 je novou riaditeľkou Mgr. Eva Kulhánková. Pod jej vedením sa podarilo zmodernizovať vybavenie učební, v priestoroch Literárno dramatického odboru vznikla multifunkčná divadelná sála.

2017  

Spojeným úsilím všetkých umeleckých odborov na škole sme zrealizovali zatiaľ najväčší projekt, pôvodný muzikál skladateľa Luda Kuruca a textára Richarda Bendeho „Studňa lásky“, napísaný pre nás. Výpravné predstavenie so 70 účinkujúcimi malo dve premiéry na nádvorí Trenčianskeho hradu, sprevádzané veľkým živým orchestrom, zloženým zo žiakov a pedagógov školy, členov Komorného orchestra mesta Trenčín a skupiny Erbetes Quartet. Pôvodné kostýmy, kulisy, sólové roly a sprievodné vokaly, tanečné choreografie, scenár, réžia, dramaturgia a celá organizácia bola kolektívnym dielom našej ZUŠ. Muzikál bol nadšene prijatý  naplneným hľadiskom (viac ako 1500 divákov na dvoch premiérach) a získal aj veľmi pozitívne hodnotenie od odborníkov. Novou tradíciou sa stalo odmeňovanie najúspešnejších žiakov a udelenie titulu Talent roka. V r. 2017 ho získala huslistka Simona Jandová, popri iných úspechoch držiteľka titulu Laureát Husľovej dielne 2017.

2018

Zriadili sme novú, dôstojnú koncertnú sálu v budove ZUŠ, prepojenú s Galériou, takže od tohto roku sa kultúrne aktivity mesta odohrávajú aj na pôde našej školy. S rešpektom k moderným tendenciám kultúry mladých sme zorganizovali niekoľko workshopov a koncertov pre žiakov s renomovanými jazzovými hudobníkmi: Ludo Kuruc, Róbert Ragan, Klaudius Kováč, Peter Solárik, Anton Jaro, Peter Jankech, Jakub Kačic…

2019  V poslednom období sme sa zamerali na rôzne formy komornej hry. Tešíme sa z pekných výsledkov telies Veselé struny, Ľudová Hudba, Gitarový súbor Luskáčik, Komorný súbor Pádivky, saxofónový kvartet, súbor zobcových fláut, spevácky zbor…Niektoré sa úspešne zúčastnili Medzinárodného koncertu Hudba bez hraníc v družobnom Českom Těšíne a na súťaži Divertimento Musicale.

Sme hrdí na to, že napriek záplave súkromných umeleckých škôl rôznej kvality sa ZUŠ Karola Pádivého naďalej prezentuje ako kľúčová kultúrna ustanovizeň v Trenčíne. Veľmi si ceníme každú pomoc a podporu od ľudí a organizácií, ktorým záleží na tom, aby talentované deti v našom meste mali príležitosť rozvinúť svoje schopnosti. Veríme, že raz rozšíria rad našich bývalých absolventov, známych osobností kultúrneho života, akými sú: umelecký vedúci popredného európskeho telesa Musica Aeterna Peter Zajíček, dirigenti Oliver Dohnányi, Pavol Baxa, operní sólisti Andrea Čajová Vizváry, Ján Ďurčo, Roman Janál, muzikálový spevák a herec Dušan Vitázek, herečka Kristína Turjanová, Karin Olasová, a mnohí ďalší.

 

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy