Prijímacie talentové skúšky do všetkých umeleckých odborov

sa konajú dňa 4. a 13. mája 2021 v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

v budove ZUŠ na Námestí SNP 2 v Trenčíne

 

SPÚŠŤAME PREZENČNÉ VYUČOVANIE

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 07. 04. 2021, ak sa situácia nezhorší, obnovíme individuálne prezenčné vyučovanie

žiakov hudobného odboru (okrem spevu a dychových nástrojov) v budove školy.

 

Na základe zasadnutia krízového štábu Mesta Trenčín a RÚVZ zo dňa 25. 03. 2021 sa obnoví prezenčná forma vyučovania žiakov I. stupňa od 07. 04. 2021.  Žiaci II. stupňa budú zatiaľ pokračovať v doterajšom režime – v dištančnom vzdelávaní.

Podmienkou pre účasť žiaka na vyučovaní v škole bude k nahliadnutiu doklad o negatívnom teste na COVID-19 alebo doklad o výnimke z testovania po prekonaní koronavírusu od obidvoch zákonných zástupcov.

Pri nástupe do školy rodičia tiež predložia „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“

 
vedenie školy ZUŠ Karola Pádivého
 
 

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy