Školský rok 2023/2023

Prijímacie skúšky pre školský rok 2023/2024

Pretože 25. mája 2023 organizujeme galakoncert ZUŠka Trenčanom v ODA, v tento deň máme riaditeľské voľno. Vyučovanie sa ruší a stretneme sa 17:00 na koncerte

Prijímacie skúšky Trenčín

Prijímacie skúšky Svinná

Nový prvok na našej stránke: Rozvrhy skupinového vyučovania

Pod štvrtou položkou v hornom menu (ŠTÚDIUM) nájdete kompletný ROZVRH a napravo submenu ROZVRHY jednotlivých odborov. V rozvrhoch sa viete pohybovať myšou (dotykom), alebo použite filter. 

skočiť priamo  na stránku s rozvrhom môžete aj TU

Voľné pracovné miesto: Učiteľ hry na klavíri, pre elokované pracovisko Svinná

Základná umelecká škola Karola Pádivého, Námestie SNP 2, 911 89 Trenčín, tel. 032/773 55 21, mail: eva.kulhankova@zustrencin.sk, web: www.zustrencin.sk

Zamestnávateľ Základná umelecká škola Karola Pádivého, Námestie SNP 2, 911 89 Trenčín, zastúpená riaditeľkou Mgr. Evou Kulhánkovou, informuje v súlade s § 6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov o voľných pracovných miestach.
Voľné pracovné miesto – počet: 1
Pracovná pozícia: učiteľ základnej umeleckej školy
Vyučovací predmet: hra na klavíri
Pracovný pomer: doba určitá
Pracovný úväzok: 100% pracovný úväzok
Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 1. september 2022
Miesto výkonu práce: elokované pracovisko Svinná Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, Námestie SNP 2, 911 89 Trenčín
Platové podmienky: platové podmienky na uvedenej pracovnej pozícii sú stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme za 100% pracovný úväzok v prípade splnenia minimálne požadovaného vyššieho odborného vzdelania (VOV) a k tomu príplatok za zdokladované/priznané počty rokov odbornej praxe a triednictvo.
Popis pracovných činností:
Vykonávanie priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v umeleckom odbore a predmete základných umeleckých škôl a s tým spojených/súvisiacich ostatných činností (príprava na vyučovanie, vedenie pedagogickej dokumentácie) a tiež účasť a spolupráca na mimoškolských činnostiach ako napr. súťaže, interné a verejné umelecké podujatia pre reprezentáciu školy.
Požadované splnenie predpokladov pre výkon uvedených pracovných činností:
1. minimálne vyššie odborné vzdelanie so splnením kvalifikačného a osobitného kvalifikačného predpokladu
2. zdravotná spôsobilosť
3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
4. bezúhonnosť ( preukazuje sa odpisom registra trestov)
5. úspešné vykonanie výberového pracovného pohovoru
Doplňujúce kritériá pre posúdenie výberu na výkon uvedených pracovných činností:
1. zodpovedný a dôsledný prístup k práci, ústretová spolupráca s ostatnými zamestnancami zamestnávateľa
2. pracovné skúsenosti a pracovná prax v oblasti umeleckého vzdelávania
3. ovládanie v základnom rámci IKT

Podmienky pre účasť na výberovom pracovnom pohovore:
1. písomná žiadosť s uvedením kontaktov (e-mail a telefónne číslo) a s uvedením súhlasu podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na spracovávanie osobných údajov na účel pracovného pohovoru, vzájomnej komunikácie a následne jeho vyhodnotenia.
2. životopis v štruktúrovanej forme
3. fotokópie dokladov o vzdelaní
4. dodržanie termínu doručenia požadovaných písomností a dokladov na dolu uvedenú adresu a uvedeným spôsobom
Termín a spôsob doručenia požadovaných písomností a dokladov vrátane termínu výberového pracovného pohovoru:
Termín doručenia je 24. jún 2022 do 16:00 – na dolu uvedenú doručovaciu adresu doručovateľom poštových služieb, osobne len po telefonickom /e-mailovom dohovore. Po tomto termíne už nebudú doručené žiadosti zaradené na výberový pohovor. Predmetnú zásielku na doručenie je nutné označiť „ZUŠ UČITEĽ NEOTVÁRAŤ“
Predpokladaný termín výberového pohovoru je v období od 27. júna do 1. júla vo vopred dohodnutom dni a čase s uchádzačmi telefonicky/mailom.
Adresa pre doručenie požadovaných písomností v súvislosti s podmienkami účasti na výberovom pracovnom pohovore:
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Námestie SNP 2, 911 01 Trenčín, doručenie poštou alebo osobne.

V Trenčíne dňa 23. mája 2022.
Mgr. Eva Kulhánková
riaditeľka ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy