Školský rok 2021/2022

Pravidlá pre prezenčné vyučovanie

Žiaci  do 12 rokov a dvoch mesiacov navštevujú vyučovanie bez obmedzenia,
ale s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotestami)

Žiaci predkladajú raz do týždňa triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Žiaci od 12 rokov a dvoch mesiacov navštevujú vyučovanie v režime OTP (platný Ag test zo ZŠ)

Žiaci predkladajú raz do týždňa triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Rozvrhy vyučovania hudobnej náuky

Pripravili sme pre vás veľmi užitočnú informáciu: Rozvrhy vyučovania hudobnej náuky podľa jednotlivých ročníkov. Takto si môžete pohodlne vybrať, ktorý termín by vám vyhovoval. Pri nástupe do školy sa potom zapíšte u príslušného pedagóga .

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy