DETSKÁ OSOBNOSŤ MESTA TRENČÍN 2020

Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 23. júna 2020 v obradnej sieni mestského úradu ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín 2020 do rúk 17 talentovaným jednotlivcom a dvom kolektívom.
V kategórii základná umelecká škola prevzal z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka náš klavírista Matúš Guga z triedy pani učiteľky
Adely Vallovej.
Matúš navštevuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého 11 rokov, je žiakom klavírnej triedy pani učiteľky Adely Vallovej. Matúš pochádza z obce Horná Súča, ktorá je známa svojim vrúcnym vzťahom k akejkoľvek hudbe. Do ZUŠ z nej prichádzajú deti talentované a muzikálne nadané, ktoré si vážia učiteľa a do bodky napĺňajú hudobné vedenie pedagóga. Takýto žiak je aj Matúš, ktorý dosiahol také interpretačné schopnosti, s ktorými je radosť absolvovať mnohé klavírne súťaže, či už školské, krajské alebo celoslovenské. Počas svojho štúdia získal mnohé ocenenia, z ktorých spomenieme aspoň: r. 2014 – 3. miesto v klavírnej súťaži Trenčianskeho kraja, r. 2017 – zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži, Trnava, r. 2018 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži, Trenčín, r. 2018 – bronzové pásmo v štvorručnej hre na klavíri, Topoľčany, r. 2019 – bronzové pásmo v celoslovenskej klavírnej súťaži, Trnava, r. 2020 – 1. miesto v školskej klavírnej súťaži, Trenčín. Matúš pravidelne reprezentuje základnú umeleckú školu na verejných koncertoch a vystúpeniach klasickej hudby.
Prajeme mu veľa úspechov, predovšetkým radosť z hudby, ktorej sa so zanietením venuje vo svojom živote.

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy