VII. Bienále figurálnej kresby a maľby

V Trenčíne organizuje aj tento rok Základná umelecká škola Karola Pádivého celoslovenskú súťažnú prehliadku detskej výtvarnej tvorby Bienále figurálnej kresby a maľby v jej 7. ročníku. Projekt Bienále figurálnej kresby a maľby vznikol na škole Karola Pádivého pred dvanástimi rokmi s cieľom ustanoviť chýbajúcu platformu na pravidelnú prezentáciu žiackej figurálnej tvorby. Za tento čas sa vyprofilovala  ako celoslovenská súťažná prehliadka jediná svojho druhu na Slovensku, preto sme sa rozhodli rozšíriť tento projekt v jeho siedmom ročníku o medzinárodný a vzdelávací rozmer. K jeho cieľovým skupinám patria žiaci vo veku od 6 do 19 rokov a pedagógovia, ktorí sa venujú ich vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti výtvarného umenia a jeho histórie. Očakávame, že siedmy ročník bude prvým ročníkom rozšírenia Bienále o zahraničnú spoluprácu, kedy plánujeme v rámci projektu zorganizovať prvú putovnú výstavu výberu prihlásených prác do Bienále.

Do súťaže sa môžete prihlásiť do konca apríla 2021. Propozície súťaže nájdete tu:

https://fb.me/e/236kNrb5o

 

drugs used to treat depression erectile dysfunction at 24 increase your dick size vermutun rx male enhancement national lampoon my vagina high sex drive why best vitamin to boost testosterone green with white flower flip flops from the film sex drive buy viagra connect usa ultimate male enhancement review homemade diy male enhancement overnight erectile dysfunction pills penis enlargement hospitals in philadelphia pa middle eastern dick penis enlargement surgery results before and after pill for male enhancement called v puberty penis growth licker room mens sex drive booster valium sex drive i have been experiencing low sex drive and vaginal dryness and my doctor wants me to go on the pill what is the best supplement to improve sex drive for men how much time viagra last what is wrong with me i do not want to get close to anyone but i have a strong sex drive natural male body my sex drive is at an all time high honey gold sex why do i suddenly have no sex drive men how to make your dick look bigger in dick pics viagra jelly shots lack of vitamin d cause loss of sex drive comparison between levitra and viagra what is the average penius size getting viagra prescription australia get a bigger pennis effectiveness of viagra for diabetic ed viagra creator company what is the best online pharmacy for viagra without a prescription fre male enhancement products reload pill herbal viagra where to buy